HOW TO BUY AN HERMES BAG

by jdfashionfreak

Na wstępie chciałam najmocniej przeprosić za tak późny materiał na temat zakupu mojego pierwszego klasyka od Hermes Paris. Moją intencją było zebranie jak największej ilości informacji, aby mieć pewność, że zakup nie był dziełem przypadku. Poinformowałam Was na moim Instagramie o zakupie w połowie stycznia. Model Kelly 28 Retourne Epsom Etoupe. Dla osób, które nie korzystają z Instagramu podrzucam opis oraz zdjęcia tutaj: 

First of all, I would like to apologize for the late material on buying my first classic bag from Hermes Paris. My intention was to collect as much information as possible to make sure that the purchase was not a coincidence. I informed you on my Instagram about the purchase in mid-January. Kelly 28 Retourne Epsom Etoupe. For people who do not use Instagram, here’s a description and photos:

27.11.2019 rok w Warszawie otwarto pierwszy butik Hermes w Polsce. Zajrzałam do butiku kilka dni po jego otwarciu. Moja wizyta miała na celu oczywiście wybadanie w jaki sposób mogę zakupić moją wymarzoną torebkę. Jestem klientką Hermes od 8 lat. Moje zakupy zazwyczaj ograniczały się jedynie do zakupu klapek lub bransoletki. Po cudownej rozmowie z ekspedientką, byłam bogatsza już o pewną wiedzę. Ponieważ był to nowy butik baza klientów była „świeża”. Powiedzmy, że wszyscy klienci byli sobie równi. W wielu butikach Hermes na całym świecie istnieje lista, na którą zapisują się zazwyczaj stałe klientki na konkretny klasyczny model torebki. Oczywiście nie jest to też takie łatwe oraz nie spowoduje, że po kilku dniach otrzymamy telefon z pozytywną informacją od butiku. W Warszawie stając się klientką – robiąc zakupy regularnie mogłam wpisać się na taką listę. 

Wybrałam model Kelly Retourne Etoupe rozmiar 25 lub 28, kolor od beżu przez brąz do szarości. Można wybrać kilka opcji. Od tego czasu pojawiałam się w butiku od czasu do czasu robiąc drobne zakupy. Tak samo mój mąż. Nie bez przyczyny wspominam o mężu myślę, że trochę przyczynił się do tego zakupu. Na początku roku poszedł do butiku zrobić drobne zakupy i przy okazji zapytał o torebkę dla mnie, chciał mi zrobić niespodziankę. Ponieważ byłam zapisana już na te wymarzoną, udało się! Po dwóch tygodniach zadzwoniono z butiku do mojego męża – ponieważ to miała być niespodzianka dla mnie. Tak jak wspominałam, zapis nie gwarantuje zakupu! Nie gwarantuje, ponieważ nigdy nie wiadomo jakie modele przyjdą do butiku. Dlatego tak ciężko jest zakupić ten konkretny wymarzony. Może być tak, że model nie spełnia całkowicie kryteriów, ale jest zbliżony. Wówczas również możesz otrzymać wiadomość. Nie gwarantuje również dlatego, że więź z butikiem należy pielęgnować.  Na ten temat jest wiele teorii, ja również wyrobiłam sobie przez ostatni rok zdanie na ten temat. Oczywiście uważam, że w każdym butiku jest zawsze kilka modeli na sprzedaż. Są one ‚zarezerwowane’ dla nieprzypadkowych klientów. Nawet jeśli ekspedient powie ‚bez szans’ nie jest to prawdą. Może wydawać się to nieprzyjemne lub nawet idiotyczne, ale takie nie jest! W moim odczuciu to właśnie dzięki temu, że Hermes tak starannie dobiera klientów „wartych” klasycznej torebki mają one tak magiczną moc. Wiedza na temat tego jakie modele sprzedają się najczęściej jest również pomocna. Z tego, co się orientuję popyt na torebki Birkin jest znacznie większy. Jeśli masz okazję zakupić, którykolwiek wyjątkowy egzemplarz, a zależy Ci na innym kolorze lub okuciu. Nie wahaj się! Zakup ten, który jest Ci proponowany! 

Każdy kraj prowadzi osobną ewidencję sprzedaży. Jest ona prowadzona po to aby nie sprzedawać tym samym klientom kilku modeli rocznie. Prowadzi to między innymi do tworzenia drugiego rynku sprzedaży 2x wartości.

On November 27, 2019, the first Hermes boutique was opened in Warsaw, Poland. I looked into the boutique a few days after it opened. Of course, my visit was to find out how I can buy my dream purse. I have been a Hermes client for around 8 years. My purchases were usually limited to buying Oran sandals or a bracelet. After a wonderful conversation with the saleswoman, I was already richer by some knowledge. As it was a new boutique, the customer base was “fresh”. Let’s say all clients were equal. In many Hermes boutiques around the world, there is a list, which usually subscribes to a specific classic model of handbag. Of course, it is also not that easy and it will not result in a call with positive information from the boutique after a few days.

In Warsaw, becoming a client – by shopping regularly, I could enter such a list.
I chose the Kelly Retourne Etoupe size 25 or 28, color from beige through brown to gray. Several options can be selected. Since then, I have appeared in the boutique from time to time doing small shopping. So is my husband.
It is not without reason that I mention my husband, I think he contributed a little to this purchase. At the beginning of the year, he went to the boutique to do some small shopping and asked for a handbag for me, he wanted to surprise me. Since I was already signed up for the dream ones, I made it! After two weeks, my husband was called from the boutique – because it was supposed to be a surprise for me. As I mentioned, the subscription does not guarantee the purchase!
It does not guarantee because you never know what models will come to the boutique. That is why it is so hard to buy this particular dream one. It may be that the model does not fully meet the criteria but is similar. Then you can also receive a message. It also does not guarantee that the bond with the boutique should be nurtured.
There are many theories on this subject, and I have also developed my opinion on this topic over the last year. Of course, I believe that there are always several models for sale in every boutique. They are “reserved” for non-accidental customers. Even if the salesman says “no chance” this is not true. It may seem unpleasant or even idiotic, but it is not! In my opinion, it is thanks to the fact that Hermes so carefully selects customers “worth” of a classic handbag that they have such a magical power. Knowing what models are selling the most often is also helpful. As far as I know, the demand for Birkin handbags is much higher. If you have the opportunity to buy any unique piece and you want a different color or fitting. Don’t hesitate! Purchase the one that is proposed to you!
Each country maintains separate sales records. It is conducted in order not to sell several models a year to the same customers. Among other things, this leads to the creation of a second sales market of doubling the value. 

Magiczna lista. W Warszawskim butiku jest taka prowadzona. Zaszczytu zapisu doświadczają jedynie klienci butiku pod warunkiem, że jest ona otwarta. Gdy pojawia się za dużo zapisów zostaje ona zamknięta na kilka miesięcy, aby móc ja zwyczajnie zmniejszyć sprzedażowo. Nie jest tak, że kupując jednorazowo staniesz się odrazu posiadaczem dream bag. Zdarzają się wyjątki – o tym w dalszym tekście. We Francji, a dokładniej w Paryżu oraz w butikach na Lazurowym wybrzeżu lista taka nie jest prowadzona. Aby móc zakupić torebkę w Paryżu należy umówić się na spotkanie. We flagowym pierwszym butiku Hermes Faubourg Saint-Honoré należy dokonać rejestracji online. W innych butikach z tego, co mi wiadomo można probować na miejscu. Nie jest to łatwe, na takie spotkanie czasami trzeba czekać długimi miesiącami. Rejestrując się do Hermes Faubourg musisz mieć pewność, że w razie akceptacji na drugi dzień będziesz w Paryżu o konkretnej godzinie.

Czy udało mi się zakupić z wejścia torebkę? Tak, był to drugi model jaki udało mi się w tym roku dostać. Na początku lipca wybraliśmy się na kilkudniowe wakacje do Cannes. Nigdy nie byłam na Lazurowym wybrzeżu, miejsce wydało się idealne. Dodatkowy smaczek, było to ulubione miejsce księżnej Monaco Grace Kelly. Zakupić torebkę sygnowaną Jej imieniem w Cannes – coś wspaniałego. Drugiego dnia postanowiliśmy wybrać się na zakupy. Ponieważ zakupiłam w Warszawskim butiku pasek, który okazał się idealny tylko nosząc regularny stan spodni i spodenek, chciałam zakupić drugi w mniejszym rozmiarze, oraz nowe klapki Oran. Oczywiście w towarzystwie nie tylko męża, ale również mojej pierwszej zdobyczy Kelly28.  Poprosiłam o nowy pasek, nowe klapki Oran w cudownym kolorze Granit Rose. Janusz przymierzał sandały i wtedy Pani ekspedientka zadała mi magiczne pytanie: „Czy może mi w czymś jeszcze pomóc?” Ja zapytałam wprost o torebkę Mini Kelly (model w rozmiarze 20 cm). Pani poszła na zaplecze i przyniosła mi nieco inny model, ale tak samo bardzo pożądany Kelly Pochette w kolorze sesame. Idealna! Zapytałam o ten sam model parę tygodni później w butiku w Warszawie z czystej ciekawości.  Usłyszałam, że na małe modele nie ma absolutnie szans, ponieważ butik ich nie otrzymuje i są one produktem „hot” w czas wakacyjny. Podróżując po lazurowym Wybrzeżu odwiedziliśmy jeszcze dwa butiki. W St. Tropez zakupiłam przepiękną HerBag w kolorze różowym, kilka twilly oraz apaszkę. Będąc w Butiku w Warszawie Pani ekspedientka powiedziała mi, że moja torebka „Her” w tym właśnie połączeniu wywołała bardzo duże poruszenie w lipcu w butiku :). Niestety nie otrzymali takiego modelu, ponieważ to dokładne połączenie zarezerwowane zostało dla „wakacyjnych miejscowości”. Wspólnie z mężem zbudowaliśmy solidny score na terenie Francji. Mam nadzieję, że to pomoże mi w zakupie kolejnego modelu w Paryżu.

Zakup torebki wydawał mi się zawsze czymś bardzo surrealistycznym zważywszy również na to jakimi cenami raczą nas personal shoppers czy strony pośredniczące. Ponieważ zakup torebki Kelly, Birkin czy Constance nie jest łatwy ceny od pośredników są minimum 2 razy wyższe. Poniżej mój rekonesans.

Magic list. There is one in the Warsaw boutique. Only the shoppers of the boutique experience the honor of the entry as long as it is open. When there are too many entries, it is closed for several months to be able to simply reduce sales. It’s not that by buying one-off you will immediately become the owner of a dream bag. There are exceptions – more on this later. In France, and more precisely in Paris and in boutiques on the Cote d’Azur, such a list is not kept. To be able to buy a handbag in Paris, you must make an appointment. You must register online at the flagship Hermes Faubourg Saint-Honoré boutique. In other boutiques, as far as I know, you can try on the spot. It is not easy, sometimes you have to wait for long months for such a meeting. When registering with Hermes Faubourg, you must be sure that if you are accepted on the next day, you will be in Paris at a specific time.
Was I able to buy a purse from the entrance? Yes, it was the second model I managed to get this year. At the beginning of July we went to Cannes for a few days’ holiday. I have never been to the Cote d’Azur, the place seemed perfect. For an added bonus, it was a favorite spot of the Princess of Monaco Grace Kelly. To buy a handbag with her name in Cannes – something wonderful. On the second day, we decided to go shopping. Since I bought a belt in a Warsaw boutique, which turned out to be perfect only wearing the regular fit of pants and shorts, I wanted to buy a second one in a smaller size, and new Oran flip-flops. Of course, in the company of not only my husband but also my first win, Kelly28. I asked for a new belt, new Oran slippers in a wonderful Granite Rose color. Janusz tried on sandals and then the saleswoman asked me a magical question: “Can she help me with something else?” I asked directly about the Mini Kelly bag (20cm model). The lady went to the back room and brought me a slightly different model, but just as much desirable Kelly Pochette in sesame color. Ideal! I asked about the same model a few weeks later in a boutique in Warsaw out of pure curiosity. I heard that there is absolutely no chance for small models, because the boutique does not receive them and they are a “hot” product during the summer holidays. While traveling on the Azure Coast, we visited two more boutiques. In St. Tropez, I bought a beautiful HerBag in pink, a few twilly and a scarf. Being in the Boutique in Warsaw, the saleswoman told me that my “Her” bag in this combination caused a big stir in July in the boutique :). Unfortunately, they did not receive such a model because this exact mixed of colors was reserved for “holiday villages”. Together with my husband, we have built a solid score in France. Hope this will help me buy another model in Paris.

Buying a handbag has always seemed to me to be something very surreal, considering the prices that personal shoppers and intermediaries charge us with. Since buying Kelly, Birkin or Constance handbags is not easy, prices from intermediaries are at least twice as high. Below is my reconnaissance.

Ceny Vestiaire Collective torebki wystawione: 

Prices of Vestiaire Collective handbags displayed:

Przyjmijmy, że cena jaką uzyskamy minus prowizja (fix przy tak wysokich cenach 1.700 euro) to około 60 tysięcy złotych. 

Ceny torebek sprzedanych: 

Let’s assume that the price we get minus the commission (fix at such high prices of EUR 1,700) is about PLN 60,000.

Prices of bags sold:

Zapytałam również Thread Styling (najlepszy concierge operujący na całym świecie) o cenę sprowadzenia mojego wymarzonego modelu:

I also asked Thread Styling (the best concierge operating all over the world) about the price of my dream model:

Cena jaką zapłaciłam w butiku Hermes to około 31.000 tys. Zł. około, ponieważ cena była w euro. Jak widać, Pośrednicy biorą 2-2,5 x wartość aktualnej ceny. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze opłaca się im to. Jest popyt jest podaż. Bardzo często Polskie celebrytki oznaczają takich pośredników na Instagramie. Nawet jeśli nie oznaczają widać kto posiada bardzo rzadki model, który jest zarezerwowany dla wytrwanych kupców. Widać kto przepłaca, a kto jest cierpliwy 🙂 Ale umówmy się, jeśli kogoś stać i ma taki kaprys to jest absolutnie jego sprawa. Jak widać na torebce w przyszłości nie zyska, ale też nie straci. Po drugie to Concierge dzięki temu wyrabiają sobie historię w danym butiku. Nie Ty! To jest jedna z najważniejszych kwestii, aby móc w przyszłości zakupić klasyczną torebkę.

The price I paid in the Hermes boutique is about PLN 31,000,000. Zł. about because the price was in euros. As you can see, Brokers take 2-2.5 x the value of the current price. Why? Because it pays off for them first. There is demand, there is supply. Very often Polish celebrities tag such intermediaries on Instagram. Even if they don’t  you can see who owns very rare models that are reserved for the persistent buyers. You can see who is overpaying and who is patient 🙂 But let’s be honest, if someone can afford it and has such a whim, it is absolutely his business. As you can see, it will not gain in the future, but it will not lose either.
Secondly, it is the Concierge who makes history in a given boutique. Not you! This is one of the most important things to be able to buy a classic handbag in the future.

Podsumowując…

Z moich obserwacji wynika, że wypchany portfel nie spowoduje, że staniesz się posiadaczem torebki zakupionej przez Ciebie w butiku. Uważam, że jeśli zrobisz zakupy za odpowiednią sumę, zakupisz kilka produktów będzie Ci znacznie łatwiej zapytać o taki zakup. Wchodząc pytając tylko i wyłącznie o torebkę odmowa gwarantowana. Ważne jest budowanie zaufania w lokalnym sklepie. Ubiór moim zdaniem również ma znaczenie. Jeśli wyglądasz jak klient domu mody Hermes, minimalistycznie, schludnie w stylu Hermes Paris będzie Ci zdecydowanie łatwiej. Ciężko mi stwierdzić co na pewno decyduje o zakupie, krąży wiele mitów na ten temat. Moim zdaniem cierpliwość i luz są tutaj kluczem. W mojej szafie obecnie nie uraczysz nowych produktów innych niż te od Paryskiego domu mody. Dlaczego? Ponieważ styl Hermes absolutnie mi odpowiada. Są to rzeczy zdecydowanie ponadczasowe, klasyczne oraz nie tracą zbytnio na wartości. Moje wyjątkowo zużyte klapki Oran zakupione z 7 lat temu sprzedałam za 50% wartości!. Rzeczy Hermes to doskonała inwestycja o czym świadczą coroczne wzrostowe notowania Hermes Family na giełdzie.

Dewiza jest prosta możesz być klientem najstarszego paryskiego domu mody, ale to Oni decydują czy staniesz się klientem produktów niedostępnych. Czy warto? Zdecydowanie, po pierwsze stajesz się właścicielem produktu nie tylko luksusowego ze względu na cenę. Jesteś w mniejszości, jeśli chodzi o posiadanie. Najważniejszy plus to wartość. Torebka, którą kupujesz podwaja natychmiast swoją cenę. Świetna inwestycja i tylko ignorant nieznający realiów marki sprowadzi taki zakup do zwykłej drogiej torebki.

Po trzecie absolutna gratka dla pasjonatów mody.

To sum up …

My observations show that a stuffed wallet will not make you the owner of a purse you bought in a boutique. I believe that if you make purchases for the right amount, you buy several products, it will be much easier for you to ask about such a purchase. By entering and asking only about the purse, refusal is guaranteed. Building trust with your local store is important. Dress code, in my opinion, also matters. If you look like a client of Hermes fashion house, minimalist, neat, Hermes Paris style will be much easier for you. It’s hard for me to say what definitely determines the purchase, there are many myths about it. In my opinion, patience and ease are the key here. In my wardrobe you will not find any new products other than those from the Paris fashion house. Why? Because the Hermes style absolutely suits me. These are definitely timeless, classic things and do not lose their value too much. I sold my 7 years old extremely worn Oran slippers  for 50% of the value! Hermes stuff is an excellent investment as evidenced by the annual upward listing of Hermes Family on the stock exchange.

The motto is simple, you can be a client of the oldest Parisian fashion house, but they decide whether you will become a client of out of stock products. Is it worth it? Definitely, first of all, you become the owner of not only a luxury product because of the price. You are in the minority when it comes to ownership. The most important plus is value. The purse you buy instantly doubles its price. A great investment and only an ignorant person who does not know the realities of the brand will bring such a purchase to an ordinary expensive purse.

Third, an absolute treat for fashion enthusiasts.

Polecam Wam książkę słynnego z zakupu Birkinek Michaela Tonello „W pogoni za torebką”

Aktualne ceny torebek zawsze znajdziecie na stronie https://www.bragmybag.com

I recommend you a book by Michael Tonello, famous from the purchase of Birkinki, “W pogoni za purse”
You can always find the current prices of bags on the website https://www.bragmybag.com

Related posts

8 komentarze

Magdalena 2020-08-18 - 22:13

Świetny, rzeczowy materiał, dzięki za pracę włożoną w ten materiał. Warto dodać, ze Hermes ceni sobie zakupy w różnych działach (najchętniej fine jewellery lub odzież, ale zakup koca czy porcelany lub portfela tez będzie miło widziany.

jdfashionfreak 2020-08-19 - 17:51

dziekuje bardzo! Tak dokladnie, dziekuje za dodatnie tej kwestii w komentarzu 🙂 pozdrawiam serdecznie

Ania 2020-08-18 - 22:58

Pani Doroto, świetny artykuł, ciekawie jest poznać jak to naprawdę wygląda od strony klienta. Fajnie wiedzieć, że nie wszędzie liczy się tylko pieniądz, a że marce zależy na tym, aby ich produkty nie nosiły przypadkowe osoby. Mam pytanie – na pani instagramie często widzę, że nosi pani swoją pierwszą torebkę Hermes rozpiętą. Zastanawiam się z czego to wynika – tak modniej? Ładniej? Wygodniej? Nie ma obaw o bezpieczeństwo zawartości? 😀😀 Ps. Proponuję następnym razem dać komuś tekst do edycji przed publikacji – kilka błędów interpunkcyjnych i stylistycznych rzuca się w oczy, a szkoda, żeby artykuł o takich torebkach zawierał błędy 😉

jdfashionfreak 2020-08-19 - 17:50

Pani Aniu dziekuje bardzo za komentarz! Ma Pani absolutna racje co do bledow. Zdecydowanie musze nad tym popracowac! Jesli chodzi o stylistyke, chyba faktycznie to kwestia jedynie wygladu 🙂 Pozdrawim serdecznie!

Anastazja 2020-08-20 - 13:12

Dziekuje bardzo za tak szczegółowy opis. Ciekawe, czy jeszcze sie uda zapisac na liste w warszawie. Nie oryjentuje sie Pani czy zakupy online (przez polska strone) dodaje sie do historji zamowien?

jdfashionfreak 2020-08-21 - 19:34

Lista otwierana jest co kilka miesięcy. Przez Covid otrzymuja bardzo małą ilość torebek dlatego czas oczekiwania wydłuża się oraz zamkniecie listy 🙁 Niestety zakupy online nie rejestruja w systemie w butiku 🙁 Najlepiej jest zlapac kontakt z pracownikiem i pisac okazjonalne maile z zapytaniem o liste.

read the full info here shepherdgazette.com 2020-10-12 - 09:10

I love reading your site.

straight from the source moosenewsblog.com 2020-10-12 - 14:56

Amazin!

Comments are closed.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Akceptuj

Prywatność & i polityka cookies